Tüzelőanyag támogatás


Hagyárosbörönd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

Hirdetmény tüzelőanyag támogatásról

  

Hagyárosbörönd Község Önkormányzatai Képviselő-testülete - a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 7/2018. (XII. 6.) számú önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése alapján - a 2019/2020. évi téli szociális tüzelőanyag támogatás iránti kérelmek benyújtására vonatkozó határidőt megnyitja

 

A kérelem

A kérelmeket a hivatkozott rendelet 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani a Bagodi Közös Önkormányzati Hivatalhoz (8992 Bagod, Kossuth utca 13.) személyesen vagy postai úton. Az egy lakcímre bejelentkezett személyek közül csak egy személy nyújthat be kérelmet. Háztartásonként legfeljebb 5 m3 támogatás nyújtható.

A kérelem benyújtására nyitva álló határidő  kezdőnapja 2019. 11. 22. zárónapja: 2019. 12. 06.

A jogosultság elbírálásához a kérelmező - a kérelem részeként található jövedelemnyilatkozatban - köteles a háztartásban élő közeli hozzátartozói személyi adatairól, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, illetve az igazolásokat mellékelni.

 

Szociális célú tüzelőanyag támogatás jogosultsági feltételei 

1. Elsődlegesen a következő személyek, illetve családok jogosultak a támogatásra:

Elbírálásnál előnyben részesül:

- az aktív korúak ellátásában,  az időskorúak ellátásában, illetve a települési támogatásban részesülő személy, valamint

- az a család, ahol a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek.

2. Az 1. pontban meghatározottakon kívül a következő személyek, illetve családok részesülnek előnyben: az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

100%-át (28.500 Ft) a családban,

200%-át (57.000 Ft) a kiskorú gyermekét egyedül nevelő személy esetén,

200%-át (57.000 Ft) 70 évet betöltött nyugdíjas házaspár (élettárs) esetén,

300%-át (85.500,- Ft) 70 évet betöltött egyedülálló nyugdíjas esetén,

200%-át ( 57.000 Ft), ha a családban súlyos egészségkárosodott személyt gondoznak.

 

A támogatás biztosítása

A tüzelőanyag mennyisége a beérkező kérelmek számától és a készlet mennyiségétől függően kerül kiosztására, a pályázati támogatásban meghatározott előírások figyelembe vételével.

A jogosult a tűzifát a határozat jogerőre emelkedését követően veheti át. A jogosult az átvételt átvételi elismervény aláírásával igazolja.

A tüzelőanyag kérelmezők részére történő kiszállítása ingyenes.