Helyi pályázatok

Pályázati felhívás!


Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestülete pályázatot hirdet Falugondnoki
munkakör betöltésre, közalkalmazotti jogviszonyban.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Hagyárosbörönd község közigazgatási területe
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Falugondnoki feladatok ellátása, falugondnoki
gépjármű vezetése. Egyes szociális jellegű feladatok ellátása, valamint a szakmai programban
foglaltak elvégzése.
Bérezés: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény előírásai szerint.
Képesítési és egyéb feltételek:
- középfokú képesítés (minimum szakmunkásképző elvégzése)
- „B” kategóriás jogosítvány és minimum három éves vezetési gyakorlat
- magyar állampolgárság és cselekvőképesség
- büntetlen előélet
- kötetlen munkaidő vállalása
- bentlakásos falugondnoki tanfolyam elvégzésének vállalása és erről nyilatkozat
csatolása
- nyilatkozat arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- ha a pályázó helyi lakos
- falugondnoki képzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok igazolások:
- fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
- a végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata
- érvényes vezetői engedély másolata
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- nyilatkozatok (falugondnoki képzés vállalásáról, személyes adatok kezeléséről, arról,
hogy kéri-e a pályázat zárt ülésen történő tárgyalását)
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 2021. augusztus 30.-tól betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 14.
A pályázat elbírálásnak határideje: A soron következő képviselőtestületi ülés, legkésőbb
2021. augusztus 27.
A pályázatokat 1 példányban, Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992.
Hagyárosbörönd Fő u. 29. címre kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni a
„Falugondnoki pályázat” feliratot.
A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítás kérhető:
Varga Katalin polgármester, Telefon: +36-30-235 245 8